Subsidie emissiereducerende stalinnovatie

Op 25 mei 2020 is een subsidieregeling geopend voor innovaties in stallen die broeikasgas- en stalemissies verminderen. De eerste module richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen nieuwe technieken die emissie bij de bron reduceren. De tweede module richt zich op het investeren in innovaties waarvan de emissiereductie gemeten en bewezen is. De Svb stelt[…]

Eerste mestadditief dicht bij proefstalstatus

In Melkvee Magazine van maart verscheen een interessant artikel over het onderzoek naar emmissiereductie van mestadditieven waar Meet ID bij betrokken was. Ruimte voor alternatieven emissiearme vloer De overheid keek tot voor kort alleen maar naar technische oplossingen om de ammoniakemissie in de veehouderij te beperken. Veehouders hebben slechts de keuze uit een paar emissiearme[…]

Pottenproef mestadditieven

In navolging van een succesvolle pottenproef (case/control) met een mestadditief voor de melkveehouderij, wordt de proefopstelling nu verder uitgebreid voor een breder onderzoek naar toevoegmiddelen voor mest. Meet ID zal dat onderzoek uitvoeren onder de LNV-klimaatgelden, waarbij wordt samengewerkt met Wageningen Universiteit – Livestock Reserch en CLM. De drie tot vier verschillende mestadditieven worden onderzocht[…]